НИРД

НИРД ; това са творчески дейности извършвани на системна основа с цел повишаване
на културните познанията на човека и обществото за проектиране на нови процеси,
системи и приложения, включително и на софтуерите.
НИРД

Според Ръководството на Фраскати, НИРД е; творческа дейност, която се извършва систематично с цел повишаване знанията на хората, на културното ниво на обществото и приложение на тези знания при проектирането на нови изпълнения. Съгласно Закона за зоните за технологично развитие, НИРД е; творческа дейност, която се извършва систематично с цел повишаване знанията на хората, на културното ниво на обществото и приложение на тези знания при проектирането на нови изпълнения.

Научноизследователските и развойни дейности се разглеждат в следните три основни направления:

Основни изследвания:
Това е експериментално и теоретично изследване което се извършва с цел получаване на нова информация основана на фактите и наблюдаемите явления нямащи видимо специално приложение или употреба.

Приложни изследвания:
Това е оригиналното проучване, проведено с цел придобиване на нова информация. Тя е насочена към конкретна практическа цел или резултат.

Експериментална разработка:
Производството на нови материали, нови продукти или устройства чрез използване на наличната информация получена следствие на научни изследвания и / или практически опит; създаване на нови процеси, системи и услуги; Това е систематично проучване което е насочено към значително подобряване на вече произведените или установени такива продукти. Определянето на нашата дейност под заглавието експериментални изследвания ще бъде по-точно.

ЗОНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ – ТЕХНОПАРКОВЕ

Съгласно Закона за зоните за технологично развитие НИРД е; творческа дейност, която се извършва систематично с цел повишаване знанията на хората, на културното ниво на обществото и приложение на тези знания при проектирането на нови изпълнения.

TТехнопарковете служат като мост между университета и индустриалните организации и осигуряват най-подходящия климат и условия за изследователска и развойна дейност при осигуряване на ефективни производствени и технологични продукти.

Фирмата ни Артемида Арътма се намира в Йълдъз Текнопарк Икителли Кампус, в Зоната за технологично развитие която се намира в първата и единствена Организирана Промишлена Зона. Фирмата ни участва както в теоретичните изследвания на университета и на академиците, така и във физическите области където се намират всякакви практически възможности за производство.

Процеси на НИРД
Необходимо е научните изследвания и разработки да се осъществяват подробно и мултидисциплинарно. При решаване и отстраняване на неопределеност и несигурност е нужно на първо място да се осъществят основните изследвания и прегледа на литературата, след това да се определят теренните проучвания, приложенията и областите на приложение и да се проведат лабораторните, експериментални и пилотни проучвания. Следващите стъпки са оценката на получените междинни резултати и отстраняването на проблемите възникнали в процеса и планирането на новите процеси. Процесът продължава до получаване на резултата. За разлика от академичните изследвания, научноизследователските и развойни дейности трябва да се планират въз основа на последния продукта който е финансов и резултата на софтуера или процеса.