НАШИТЕ УСЛУГИ

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Спазвайки принципа на управление на качеството, системите за пречистване на отпадъчни води са проектирани от страна на експертния инженерен персонал на Артемис като ефективен, икономичен и дълготраен продукт.

Всякакви проблеми на клиентите ни се проверяват още при възникването им и се предлагат специални за фирмата решения, които се разработват следствие на получените резултати. Системите за пречистване на отпадъчните води са разделени на битови и промишлени. И при двата вида отпадни води е нужно процеса на пречистване да се приспособи към стандартите на приемателя, преди изхвърлянето им от системата. Това изискване се спазва стриктно и от страна на Общините и от страна на Министерството на околната среда и урбанизацията и от страна на органите на областните дирекции. При необходимост, след необходимите процедури се прилагат сериозни наказания за фирмите.

Съгласно процедурите които са определени от наредбите, след вземане на пробите от отпадъчните води на вашата фирма и след извършване на анализите им от страна на нашите лаборатории започва подготовката за изграждане на най-икономичната и най-ефективна пречиствателна станция за отпадъчни води. Системата се доставя готова за експлоатация след приключване на строителната фаза. Важни са както процесът преди въвеждане в действие на пречиствателната станция, така и този след въвеждането му в експлоатация. Само с добре експлоатирана пречиствателна станция може да се постигне необходимата ефективност. Ефективната работа на пречиствателните станции се осигурява чрез ефикасната дейност и консултантски услуги на фирмата ни.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

Така наречената чиста вода е водата която използваме като питейна вода или за комунални нужди от повърхностните или подземни източници. За да може да се използва като питейна вода или за комунални услуги е нужно предварително да се третира през система за пречистване.

Според предназначението си, чистата вода може да бъде получена на различните етапи на обработка. Могат да се добавят и напреднали методи за обработка. Пречиствателната фирма Артемис действа в съответствие с желанията на своите клиенти и заедно с тях разработва най-добрата, икономична и ефективна пречиствателна система. Нашата компания проектира индивидуални решения за вашите нужди и произвежда готови решения за своите клиенти. Много от водните източници в страната ни не са подходящи за пиене и се пречистват чрез различните методи на обработка в съответствие с желаното качество на крайната вода. Фирмата ни проектира подходящи пречиствателни системи според вашите нужди и изготвя за своите клиенти решения на проекти под ключ.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Ресурсите на отпадъчни води днес намаляват много бързо. Освен това, употребата на вода се увеличава и с нарастващия брой на населението и с развитието на индустрията. Това води до увеличаване на потреблението на ресурсите и увеличаване на разходите за вода.

В допълнение към екологичния подход който ще придобие още по голямо значение през следващите години, то възстановяването на водата ще бъде много важно и по отношение на улесняването на ползването на водата и намаляване на разходите и. От страна на нашата компания се изпълняват успешно и съоръженията за възстановяване които са улеснени следствие на развитието на технологиите и възможността им за по висока достъпност чрез намаляване на себестойността им.

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

Използваното качествено оборудване и дълготрайността на инсталацията влияят значително както на оперативността, така и на ефективността на станцията.

Ето защо, по време на ревизиите по системата фирмата ни проверява всички съоръжения по отделно. Неизправността на който и да е уред влияе неблагоприятно върху цялото оборудване или на експлоатацията на цялото съоръжение.

Често използваното в пречиствателните станции оборудване може да се обобщи в следните категории.
• Blower и механично вентилационно оборудване
• Груби решетки и фини решетки,
• Центробежни и потопяеми помпи
• Дозиращи помпи
• Въздушни помпи и помпи под високо налягане
• Контролно-измервателна апаратура
• Механични смесители, плаващи и потопени миксери
• Очистители на цистерни, кондензатори
• Маслени скрепери
• Филтърна преса, помпа за филтърна преса
• Мембрани, MBR единици
• Реверсивна осмоза, UF пясък и уреди за въглеродна филтрация
• Йонни обменници, омекотители
• Усъвършенствани пречиствателни звена

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПРАЗВАНЕ И КОНСУЛТАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ

И разрешаването на екологичните проблеми са в рамките на нашите специализации. Основната ни цел е защитаване на околната среда като се избягват всички възможни екологични проблеми и сме готови за изготвяне по най-бързия възможен начин на решение на проблемите които ни представите за опазване на околната среда.

Един от най-важните етапи при получаването на разрешение за експлоатация е получаването на разрешението за изпразване . В рамките на Регламента за одобрение на проекта за ААТ, ако зоната в която се намира съоръжението е в границите на Областна Администрация , то процедурите за одобрение на проекта и получаването на разрешително за експлоатация се осъществяват от съответните звена на Областната Администрация от където се получават и разрешението за експлоатация и разрешението за изпразване. За получаване на разрешителното за изпразване е нужно планирането и изготвянето на необходимата пречиствателна станция според характера и дебита на отпадъчните води. И на следващия етап - нейната експлоатация. Много от пречиствателните станции не работят добре и по този начин не могат да отговорят на изискванията. Получаването на компетентни консултантски услуги на този етап както по техническите, така и по официални въпроси ще са най-важният ключ за получаване на лиценза за изпразване. В рамките на това проучване нашите инженери- експерти в тази област и техническия ни персонал осигуряват здравословното функциониране на фирмата и правилното изпълнение на всички официални процедури.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Новите технологии и екологичното съзнание в сектора на пречиствателните станции разкриват пред нас деликатността на процеса за работа на пречиствателните станции на вода и отпадъчни води. Увеличават се броят на пречиствателните станции за вода и отпадъчни води в страната ни, но това е нов бизнес процес който изисква специален опит по-различен от този на собствениците на фирмите.За ефективна работа с пречиствателните станции е необходимо да се извършват навреме и квалифицирано инспекциите, обучението, превантивната поддръжка, поддръжката и сервизните процеси от страна на специализиран персонал. По този начин, чрез непрекъснат анализ е нужно да се следи ефективността на водата и отпадъчните води и да се поддържа правилно системата за енергия и автоматизация. Със своя опитен в тази област екип фирмата ни Артемис Арътъм продължава да предоставя услуги по всякакви официални и технически въпроси и по време на експлоатацията на пречиствателните станции.