HİZMETLERİMİZ

ATIK KABUL TESİSİSönmez Çimento A.Ş. - Atık Kabul TesisiATIK KABUL TESİSİ NEDİR?

Limanlar, gemilerin ürettiği atıkların (slaç, sintine, atık yağ, çöp, evsel atıksu) ve yük artıklarının alınmasına hizmet edecek atık kabul tesislerini kurmak zorundadır. Gemilerin ürettiği atıklar, geminin faaliyetleri sırasında oluşan ve MARPOL 73/78'in EK-I, EK-IV ve EK-V'i kapsamına giren, kanalizasyon dâhil tüm atıklar ve yük artıklarıdır. Limanlar bu atıkları, limana yanaşan gemiden alabilir ya da bölgede faaliyet gösteren atık alım gemilerinden alabilirler. Limanlar, limanın büyüklüğüne, yanaşacak geminin türüne, seyir süresine, adedine göre değişen kapasitede ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerini kurmakla yükümlüdür. Limanların atık kabul tesisi kurulması ve işletilmesi sürecindeki genel yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

- Limanlar, atık kabul tesisini Marpol 73/78’e göre projelendirir, tesis proje raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunar.
- Onaylanan proje üzerinden atık kabul tesisinin kurulum çalışmalarına başlanır, kurulumun tamamlanmasının ardından atık kabul tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir, uygun bulunması halinde Atık Kabul Tesisi onay belgesi düzenlenir,
- Atık kabul tesisinde toplanan, atık kabul tesisi faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları Çevre Mevzuatı’na uygun şekilde bertaraf ederler veya bertaraf edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans alan diğer tesislere gönderirler,
- Sözleşme yaptıkları atık alma gemilerinin taşıdığı atıkları da kabul ederler,
- Atık alım sürecinde resmi kurumlarla iletişimi sağlar, gerekli belgeleri, formları doldurarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletirler,
- Atık yönetim planını her üç yılda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunarlar.

ATIK KABUL TESİSİ HİZMETLERİMİZ

Projelendirme ve Proje Onay Süreci
Atık kabul tesisini, mevcut liman koşullarına ve Marpol 73/78 gerekliliklerine göre projelendirip, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunularak onayının alınması işlemlerini yürütmekteyiz. Aynı zamanda onaylanan projeye göre atık kabul tesisinin kurulması ve atık kabul tesisi onay belgesinin alınması kısımlarında da hizmet vermekteyiz.TESİS KURULUMU

Projenin liman sahasında kurulumu, tüm makine ekipmanların temini ve gerekli testlerinin yapılarak atık kabul tesisinin devreye alınması hizmetlerini sunmaktayız.APM Terminali - Atık Kabul TesisiTESİS İŞLETMESİ

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık kabul tesisleri limanlar tarafından münferit veya müşterek olarak kurulabilir, üçüncü şahıslar tarafından da işletilebilir.

Bu esasa göre; atık kabul tesisindeki yönetim sürecinin tamamen üstlenilmesi, tesisin işletilmesi, personel sağlanması ve diğer tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Atık kabul tesislerinde gemilerden atıkların doğru şekilde alınıp, atıkların ayrıştırılması, sınıflandırılması, uygun depolama tanklarında biriktirilmesi ve Bakanlığın istemiş olduğu şekilde susuzlaştırılması gerekmektedir.

Özellikle susuzlaştırma işlemi için kullanılan seperatörün doğru ve verimli şekilde işletilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca gemilerden alınan evsel atıksu ve susuzlaştırma sonrası oluşan endüstriyel nitelikli atıksuların Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği standartlarınca arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi gerekmektedir. Artemis Arıtım bu konuda deneyimli ekipleriyle yıllardır sektöre yön vermektedir.