НАШИТЕ УСЛУГИ

АНАЛИЗ И ИЗМЕРВАНЕ
АНАЛИЗ НА ВОДИТЕ

Необходимите анализи и измервания в съответствие със законите и регламентите в областта на околната среда са решаващи и важни части от процесите за управление на околната среда. Въпросът за околната среда, който придоби особено важно значение в рамките на законодателството на Европейския съюз за хармонизация и Протокола от Киото е тясно свързан с измерванията свързани с предотвратяване на замърсяването. Несъответстващите точки за изпускане на емисии и всички елементи в околната среда се гарантират от страна на предпазните съоръженията които ще осигурят определените от закона позволени стойности преди резултатите от измерването. Ако резултатите от измерването осигуряват пределно допустимите стойности, то разрешителните и лицензионният процес на фирмата или промишленото предприятие ще са положителни, и при условие на съществуващо разрешение ще се осигури непрекъснатостта на процеса.

В допълнение към всички законни изисквания, непрекъснато се развива и нашата НИРД лаборатория. Създават се подходящите за фирмата процедури и оптималните работни процеси и продължава процеса на разработка и прилагане на новите технологии.

Анализите, които ще се извършват във водата имат много важно място при проектиране на пречиствателните станции за чиста вода и за определяне на ефективността на инсталацията. Тези анализи се извършват на определени интервали от време, от страна на нашите инженери. Дейността и резултатите им се предоставят на клиентите ни. Също така тези анализи ни спомагат при разрешаване на проблемите които са възникнали или могат да възникнат в резултат на работата на пречиствателната станция. Всички водни анализи се извършват от страна на нашата фирма.

АНАЛИЗИ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Анализите на отпадъчните води включват проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води, определянето на дейността на почистване на отпадъчните води и анализа на изходните отпадъчни води. Според Регламента за вземане на проби за контрол от замърсени води и Комюникето за методите на анализ е нужно отпадъчните води на пречиствателните станции да се анализират на редовни интервали и резултатите на това изследване да се предават на Министерството на околната среда и урбанизацията. Всички параметри на отпадъчните води се осъществяват в нашата лаборатория.

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Осъществяват се измервания за одобрение, които за задължителни в процеса на получаване на екологични разрешителни за определени периоди и които са посочени в Наредбата за контрол на промишленото замърсяване на въздуха и Наредбата за контрол на замърсяването на въздуха причинено от отопляването.

ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМА

Това са измервания които осъществяваме и са задължителни в процеса на получаване на екологични разрешителни и Наредбата за контрол на шума в околната среда;

• Измервания на шума в околната среда,
• Измервания на акустичния шум и моделирането.

ИЗМЕРВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

Осъществяват се измервания които са под контрола на Министерството на труда и социалните въпроси;

• Осветление
• Термичен комфорт
• Шум в помещението
• Измервания на вътрешните емисии на околната среда
• Измервания на личната експозиция (шум, прах, вибрационни измервания)
• Измервания на горими, запалими и експлозивни газове