НАШИТЕ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
КАКВО ТРЯБВА ДА Е УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

С управлението на околната среда; Освен законните изисквания, ние работим в сътрудничество с всички заинтересовани страни с цел осигуряване на чиста околна среда и продължителни икономически условия основани на ефективна дейност. Считаме че само по този начин може да се осъществи ефективно и ефикасно управление на околната среда.

С цел непрекъснатото подобряване на нашите услуги, ние притежаваме Сертификат за Квалифицирани Екологични Консултации издаден от страна на Министерството на околната среда и урбанизацията, Сертификат за Квалифицирано Обслужване издаден от страна на Службата за турски стандарт, притежаваме Система за управление на качеството ISO 9001: 2008, Системата за управление на околната среда ISO 14001: 2015, също така Сертификат за управление на безопасността на работното място ISO18001: 2007 и Сертификат за Зелен Офис на WWF (World Conservation Foundation). Също така имаме удоволствието за прилагане на това качество в нашата фирма и във фирмите с които работим.

ЕКОЛОГИЧНА УПРАВЛЕНИЕ с ПЕРСОНАЛНА ЗАЕТОСТ ВЪВ ФИРМИТЕ

Като компания, която може да предоставя услугите по екологични въпроси в широк кръг, ние имаме възможност за предлагане на дейностите по управление на околната среда в следните секции: инженер по околна среда и / или оператор на пречиствателни станции, ръководител на системата за управление на отпадъците; оператор на пречиствателната станция. В моделите на обслужване на фирмите които варират в зависимост от нуждите и условията на обслужваното предприятие, ние предлагаме и икономическа ефективност управлявайки и подобрявайки всички екологични процеси в предприятието и осигуряваме предимство за нашите клиенти по отношение на работа с опитен в специалността си и законодателството персонал.

ЕКОЛОГИЧНО КОНСУЛТАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Предоставяме екологични консултантски услуги на съоръженията изброени в Приложение-1 и Приложение-2 на Регламента за екологично разрешение и лицензи; можем да разширим тази услуга като не ги ограничаваме в определените от регламента граници, или още по вече да ги разширим с превръщането им в модел на заетост на инженер по околна среда (служител в областта на околната среда).

Имаме възможност за предоставяне на услуги като становище за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), получаване на документация за покритие / освобождаване от екологични разрешителни и изготвяне на архиви на интегрираната информационна система за околната среда на съоръженията които не са в обхвата на екологичните консултантски услуги.

УСЛУГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Имаме възможност за предоставяне на обслужване в изграждането на системата за управление на отпадъците в рамките на предприятието, експлоатацията на съоръженията за събиране на отпадъци и зоните за отпадъци, а също така можем да допринесем за процеса на управление с обучения ни в тази област персонал за управление на отпадъците.

ХИМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

В допълнение към въпросите които разработваме в рамките на екологичното ни консултантско обслужване, ние предлагаме и услуги като определяне на съответствието със законодателството на всички химически вещества, при изготвяне на информационните листове за безопасност на материала на всички продукти предоставени от доставчика заедно с химикалите, годността на етикетите на химическите препарати, изследването на употребата на химическите препарати (порционирането) в предприятието и осъществяване на съответните уведомления в Министерството на околната среда и урбанизацията.

ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ОБЯВЛЕНИЕ / ДЕКЛАРИРАНЕ

Можем отделно да предложим уведомления като декларация за отпадъци, декларация за опаковки, запълване на формуляри за предварителна информация за замърсяване на почвата, подготовка на план за управление на отпадъците, нотификация на Bekra, декларация за химическа регистрация които го предлагаме в рамките на екологичните консултантски услуги.

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Системата за управление на околната среда ISO 14001: 2015 можем да я изкараме от архива на документацията на предприятието и да я превърнем в система на предприятието която непрекъснато контролира, развива, подобрява и разпространява дейността на фирмата и я прави достъпна за всички служители и заинтересовани страни.
Можем да осигурим специфичен контрол и сертифициране за одитите на околната среда като Зелена звезда, Zero Discharges of Chemicals (ZDHC), SEDEX, BRC . ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Можем да предоставим услуги за идентифициране, изчисляване, контрол и намаляване на емисиите на парникови газове. Това проучване ще улесни адаптацията към процеса ISO 14064-1: 2007.