НАШИТЕ УСЛУГИ

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ СУРОВИНИ
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ СУРОВИНИ?

Пристанищата са длъжни да създават съоръжения за приемане на отпадъците от корабите (като утайките, трюмните отпадъци, отпадъчните масла, битовите отпадъчни води) и остатъците от товарите на корабите. Отпадъците на корабите са всякакви отпадъци резултат на дейността на корабите и които са в обхвата на приложение I, приложение IV и приложение V на MARPOL 73/78, включително канализационните и товарни отпадъци. Пристанищата могат да получават тези отпадъци директно от корабите или от корабите за приемане на отпадъци, опериращи в района. Пристанищата са длъжни да създадат съоръжения с капацитет и техническото оборудване в съответствие с размера на пристанището, вида на кораба който ще се пристани там, продължителността на пътуването и броя на пристигащите кораби. Общите задължения на пристанищата в процеса на създаване и експлоатация на съоръженията за приемане на отпадъци са следните:

- Пристанищата проектират съоръжението за приемане на отпадъци съгласно Marpol 73/78 и офертата на проекта на съоръжението се представя за одобрение на Министерството на околната среда и урбанизацията.
- Инсталирането на станцията за отпадъци започва след одобрение на плановете и след завършване на инсталацията. Съоръжението за приемане на отпадъци се инспектира от страна на Министерството на околната среда и урбанизацията. В случай че се одобри, се издава сертификат за одобрение на станцията за приемане на отпадъци.
- Събраните в станцията следствие на нейната дейност отпадъци се обработват в съответствие с разпоредбите на екологичното законодателство или се изпращат за обработка в другите централи лицензирани от страна на Министерството на околната среда и урбанизацията.
- Те приемат и отпадъците превозвани от корабите за събиране на отпадъци следствие на договорите сключени с тях.
- Осигуряват комуникация с официалните институции в процеса на приемане на отпадъците чрез попълване на необходимите документи, формуляри и ги изпращат до областните дирекции по околна среда и урбанизацията.
- На всеки три години планът за управление на отпадъци се представя пред Министерството на околната среда и урбанизацията.

УСЛУГИТЕ ни ЗА СТАНЦИИ ПРИ ПРИЕМАНА НА ОТПАДЪЦИ

Процес на проектиране и одобрение на проекта
Станцията за приемане на отпадъци се проектира в съответствие с настоящите пристанищни условия и изискванията по Marpol 73/78 от наша страна и ние осъществяваме операциите на представяне на проекта за одобрение пред Министерството на околната среда и урбанизацията и получаване на това одобрение. В същото време предоставяме и услуги по процедурите за изграждане на станцията за приемане на отпадъци съгласно одобрения проект и получаване на сертификата за одобрение на станция за приемане на отпадъци.ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАНЦИЯТА

Осигуряваме процедурите на инсталиране на проекта на място на пристанището, закупуването на цялото машинно оборудване и осъществяването на необходимите тестове и пускане в експлоатация на станцията за приемане на отпадъците.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Съгласно Наредбата за събиране на отпадъци и управление на корабните отпадъци, станциите за приемане на отпадъци могат да се инсталират от страна на пристанищата индивидуално или съвместно и да се експлоатират от страна на трети лица.

Въз основа на това, ние предоставяме услуги за поемане на целия управленски процес в станцията за приемане на отпадъци, по експлоатация на станцията, осигуряване на персонал и изпълнение на всякакви други законни изисквания на централата.

В съоръженията за приемане на отпадъци е необходимо отпадъците да се събират правилно от корабите, да бъдат разпределени, класифицирани, депозирани в подходящите резервоари за съхранение и обезводнени според изискванията на Министерството.

Специализация се изисква най вече за правилната и ефективна работа на сепаратора използван за обезводняване. В допълнение, промишлените отпадъчни води получени от корабите следствие на битовите им процеси и обезводняването е нужно те да бъдат третирани и изхвърлени в приемната околна среда в съответствие с Регламента за контрол на замърсяване на водите. Със своя специализиран екип Фирмата Артемис Арътъм е водеща в сектора от години насам.